Who wrote Abhigaynam Shakuntalam and Panchatantra

List of Ancient Books and Authors

BOOK AUTHOR

Mudra Rakshasa Vishakh Datt

Padmavat Malik Mohammad Jayasi

Malavikagnimitra Kalidasa

Abhigyanam - Shakuntalam Kalidasa

Kalidasa
Kumārasaṃbhavam

Buddha-charitam Ashvaghosha

Kathasaritsagara Somadeva

Rajatarangini Kalhana

Page 1 of 6
Ashtadhyayi Panini

Mahabhasya Patanjali

Charaka Samhita Charaka

Sushruta Samhita Sushruta

Bhrigu Samhita Bhrigu

Arthashastra Kautilya

Panchatantra Vishnu Sharma

Geet Govinda Jaidev

Aryabhatiya Aryabhatta

Mrichchhakatika Shudraka

Dayabhaga Jimutavahana

Prem Vatika Raskhan

Ramayana Valmiki

Bhagavadgita Veda Vyas

Page 2 of 6
Milinda Panha Menander

Buddha Charitam Ashwaghosha

Asthadyayi Panini

Silappadkaram Ilango Adigal

Panduranga Mahatyam Tenali Ramakrishna

Rajtarangini Kalhana

Devichandraguptam Vishakha Datta

Mrichchakatikam Shudraka

Dashakumaracarita Dandin

Guru Grahanth sahib Guru Arjan Dev

Kavyadarsa Dandin

Vikramarjunavijaya Pampas

Manimekalai Sattanar

Brahmasutras Badrayana

Page 3 of 6
Kamasutra Vatsyayana

Mrichchakatikam Shudraka

Natya Shastra Bharata Muni

Brihat katha Gunadhya

Harsha Charita Bana Bhatt

Amuktamalayada Sri Krishna Deva Raya

Tuzk-I-Jahangir Jahangir

Babar Namah or Tuzk-e-Babari Babar

Shah Namah Firdausi

Humayun Namah Gulbadan Begum

Santipurana Poona

Vasavadatta Subandhu

Prithviraj Raso Chand Bardai

Kiratarjuniya Bharavi

Page 4 of 6
Kathasarita sagara Somadeva

Indica megasthanese

Aihole Prasasti Ravi Kriti

Lilawati Bhaskara II

Badshahnama / Padshahnama Abdul Hamid Lahori

Sur Sagar (Life of Krishna) Sur Das

Safarnama or Rihla Ibn Batuta

Some of the Books written by Kalidasa:

o Abhigyan Shakuntalam
o Kumar Sambhava
o Meghdoot
o Malavikagnimitra
o Raghuvansha
o Shakuntala
All these are written in Sanskrit

Page 5 of 6
Some of the books written by Harshavardhana are:

o Ratnavali
o Priyadarsika
o Nagananda

Some of the Books written by Varahamihra:

o Brihat-Samhita
o Panch-Siddhantika
o Brihat-Jataka

Page 6 of 6